KOMISI C

Ketua
H. Rinduwan

Wakil Ketua
H. Anis Hidayat, MH

Superiyanto SH

Sekretaris
Superiyanto, SH, MH

Anggota
Sunarto, SE

Anggota
H. Ali Ihsan, S.Ag. MH

Anggota
Siti Rohmah, Amd, Keb

Anggota
Dedhy Prayogo, SE

Anggota
Zaenal Arifin, ST

Anggota
H. Sutiyo

Anggota
Roni Agus Santosa, SH

Anggota
Budiyono, A.Md

Anggota
Mardijanto, SE. MH