KOMISI C

Ketua
H. Rochim Sutopo, S.T., M.T.

Wakil Ketua
Dr. H. Aris Suliyono, S.H., M.H.

Superiyanto SH

Sekretaris
Superiyanto, SH, MH

Anggota
Siti Rohmah, Amd. Keb.

Anggota
Dedhy Prayogo, S.E.

Anggota
Kholid Mawardi

Anggota
H. Sutriman

Anggota
H. Sutiyo

Anggota
Rony Agus Santosa, SH

Anggota
Sa’diyanto, S.Sos